Огласи за посао

BioPlantAge доо из Лазаревца је предузеће које се бави разним хидротехничким, грађевинским, инфраструктурним пословима и тражи четири инжењера:

ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР
(лиценцa ГИ 04-02.1 – два извршиоца)

ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР
(лиценцa ГИ 04-01.1 – два извршиоца)

Услови:

 1. VII/I степен - Грађевински факултет, смер хидротехнички, и/или

Одговорности:

 1. Организација рада на терену
 2. Давање налога и контрола рада сарадника
 3. Проучавање техничке документације и израда техничких решења

Нудимо:

 1. Прилику за развој и имплементацију Ваших идеја и решења
 2. Стимулативну зараду
Напомена:
Заинтересовани кандидати, који испуњавају наведене услове, могу послати своју заинтересованост и пословну биографију на мејл адресу: plantagebio@gmail.com, или се обратити представницима предузећа позивом на 069 600 200.
Конкурс је отворен до попуне радних места

Напомена:

 1. Инжењерска комора Србије не сноси одговорност о тачности података наведених у конкурсу.
 2. Оглашавања на сајту Коморе не представљају препоруку нити постојање обавезног слагања Коморе са садржајем огласа, компетенцијама или квалификованошћу даваоца огласа

Компанија ЦРИ-Центар за развој инфраструктуре д.о.о. тражи 2 дипломирана грађевинска инжењерa за надзор над изградњом ППОВ (Постројења за Пречишћавање Отпадних Вода) и канализационе мреже у Даки, Бангладеш

ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР
Два извршиоца
Место рада - Дака, Бангладеш

Услови:

 1. VII/I степен - Грађевински факултет, смер хидротехнички, и/или
 2. VII/I степен - Технолошки факултет, смер за инжењерство заштите животне средине
 3. VII/I степен - Машински факултет, искуство у пројектовању ППОВ и/или других објеката канализационе ифраструктуре
 4. искуство у пројектовању и/или извођењу и/или надзору ППОВ и/или система канализационе мреже за атмосферске и потребљене отпадне воде
 • Познавање MS Office paketa, AutoCad
 • Познавање техничких норми и прописа
 • Mинимум 10 година радног искуства

Одговорности:

 1. Вршење техничке контроле пројектне документације
 2. Свакодневно праћење квалитета и квантитета радова и уграђених материјала и евидентирање застоје у раду и предлагање мере за решавање истих
 3. Праћење усклађености изградње са законским прописима и стандардима
 4. Контрола квалитета извршења уговорених радова
 5. Праћење усклађености са уговором и припрема одговарајућих дописа по потреби

Нудимо:

 1. Прилику за стручно усавршавање и рад у динамичној атмосфери
 2. Прилику за развој и имплементацију Ваших идеја и решења
Напомена:
Заинтересовани кандидати, који испуњавају наведене услове, могу послати своју заинтересованост и пословну биографију на мејл адресу: office.infrastruktura@gmail.com
Конкурс је отворен до попуне радних места

Напомена:

 1. Инжењерска комора Србије не сноси одговорност о тачности података наведених у конкурсу.
 2. Оглашавања на сајту Коморе не представљају препоруку нити постојање обавезног слагања Коморе са садржајем огласа, компетенцијама или квалификованошћу даваоца огласа

ЕТГ група се бави пројектима из области зелене градње, и примењује савремене методе у изградњи објеката и изградњи енергетских постројења - енергија сунца, земље и воде, по светским стандардима за извођење и управљање пројектима.
Наша снага је наш тим који броји више од 100 запослених, који имају вишегодишње искуство у реализацији најкомплекснијих пројеката. Након успешно завршених послова Порто Монтенегро, Луштица, Мамула... желимо да појачамо тим. Потребан нам је:

ОПЕРАТИВНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ХИДРОГРАДЊУ - један извршилац
ОПЕРАТИВНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ТЕРМОГРАДЊУ - један извршилац
За нове високо квалитетне пројекте на територији целе Црне Горе

Потребни услови:

 1. VII1 / VII2 ниво
 2. Лиценца овлашћеног инжењера
 3. Знање енглеског језика
 4. Активан возач Б категорије
 5. Минимум 5 година релевантног искуства

Одговорности:

 1. Организација рада на терену
 2. Давање налога и контрола рада сарадника (мајстори, монтери...), коришћења средстава за рад и примјена мјера заштите безбједности и здравља на раду
 3. Проучавање техничке документације и израда техничких решења
 4. Комуникација са пратећим службама инжењеринга
 5. Комуникација са руководиоцем сектора у вези оперативног плана извођења
 6. Израда недељних извештаја (стање на објектима за које је задужен)
 7. Ажурирање динамичког плана пројекта
 8. Обавештавање пратећих служби о промени динамичког плана
 9. Израда месечног извештаја о извршеним пословима
 10. Израда привремених и окончаних ситуација и пратеће документације за израду истих (доказнице, дневник, грађевинска књига)
 11. Месечни план активности на пројекту
 12. Састанак са руководиоцем сектора и техничким директором

Нудимо:

Свим нашим запосленима обезбеђена је обука за примену технологија и за управљање и вођење пројектима.

 1. Leed стандарди - зелени стандарди
 2. Project management стандарди
 3. Fidic стандарди и уговори
 4. Стимулитавну зараду
 5. Позитивно радно окружење
 6. Прилагођене обуке и учење од искусних професионалаца
 7. Рад на изазовним пројектима уз могућност развоја каријере

 

Уколико сте заинтересовани за рад у динамичном тиму у Подгорици, своју биографију пошаљите на: inzenjer@etgis.odoo.com

 

Конкурс је отворен до попуне радних места

Напомена:

 1. Инжењерска комора Србије не сноси одговорност о тачности података наведених у конкурсу.
 2. Оглашавања на сајту Коморе не представљају препоруку нити постојање обавезног слагања Коморе са садржајем огласа, компетенцијама или квалификованошћу даваоца огласа

Нaшa фирмa je дeo China Shandong Hi-Speed групe кoja je учeствoвaлa у изгрaдњи путeвa и aутoпутeвa нa брojним прojeктимa пo цeлoм свeту. Tрeнутнo имaмo oгрaнaк у Бeoгрaду и спeциjaлизoвaни смo зa eлeктрo рaдoвe, рaсвeту нa aутoпутeвимa, ИTС, тeлeкoмуникaциoнe систeмe, систeмe зa нaплaтнe рaмпe, итд.. Тражимо:

ДВА ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Квалификације:

 1. Лицeнца 450 - Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja нискoг и срeдњeг нaпoнa

и/или

 1. Лицeнца 453 - Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa тeлeкoмуникaциoних мрeжa и систeмa;
 2. VII стeпeн стручнe спрeмe;
 3. Mинимум 3 гoдине рaднoг искуствa у извoђeњу и oргaнизaциjи рaдoвa нa eлeктрoeнeргeтским инстaлaциjaмa сa лицeнцoм (прeднoст имajу oни сa искуствoм у рaдoвимa нa изрaди jaвнe рaсвeтe);
 4. Знaњe у кoришћeњу рaчунaрa кoje зaхтeвa сaврeмeнo пoслoвaњe (MS Office, AutoCAD, MS Project, итд.);
 5. Знaњe у вeзи сa српским стaндaрдимa изгрaдњe eлeктрoтeхникe и прoцeсoм нaпрeдoвaњa прojeктa;
 6. Вoзaчка дoзвoла Б кaтeгoриje (пoжeљнo);
 7. Пoзнaвaњe eнглeскoг jeзикa (писaни и усмeни - срeдњи виши кoнвeрзaциjски нивo - пoжeљнo).

Опис посла:

 1. Припрeмa и рeaлизација свих прojeката нa кojимa рaдимo (нoвa грaдњa и рeкoнструкциja), oд фaзe припрeмe тeндeрa дo прeдaje aтeстa зa кoмисиjу зa тeхнички прeглeд oбjeктa;
 2. Кooрдинација и oргaнизација рaда пoдизвoђaчa у дeлу jaкe и слaбe струje и вршење кoнтрoле квaлитeтa извeдeних рaдoвa;
 3. Урeднo и рeдoвнo вoђење грaдилишне дoкумeнтaциjе;
 4. Сaрaдња сa кooпeрaнтимa, шeфoм грaдилиштa, нaбaвкoм и oстaлим рaдним jeдиницaмa у прeдузeћу;
 5. Aктивнo и прaвoврeмeнo учeствовање у рeшaвaњу прoблeмa нa грaдилишту (укaзивање нa нeдoстaткe прojeкaтa и прeдлагање oптимaлних рeшeњa и пoбoљшaњa);
 6. Прeдстaвљaње фирме нa сaстaнцимa сa инвeститoримa и нaдзoрним oргaнимa;
 7. Извeштaвaње нaдрeђeних о динaмици, прoблeмaтици грaдилиштa и рeзултaтимa;
 8. Укaзиваање нa прoпустe и спрoвoђење БЗНР мeра нa грaдилишту.

Нудимо:

 1. Tимскo и динaмичнo oкружeњe;
 2. Кoнкурeнтну зaрaду;
 3. Службeнo вoзилo зa oбилaзaк грaдилиштa (пo пoтрeби);
 4. Рaд сa висoкo oбрaзoвaним и стручним кoлeгaмa, кoнстaнтну прилику зa мeђусoбнo усaвршaвaњe и рaзмeну знaњa;
 5. Учeствoвaњe нa кaпитaлним грaђeвинским прojeктимa у oблaсти путнe, жeлeзничкe инфрaструктурe и нa другим oбjeктимa;
 6. Рaдoви сe извoдe у рeгиoну Бaлкaнa (Србиja, Црнa гoрa, Maкeдoниja, Бoснa и Хeрцeгoвинa).

 

Сви зaинтeрeсoвaни кaндидaти мoгу послати приjaвe нa: europe_office@sdhsctfo.com.cn

 

Конкурс је отворен до попуне радних места

Напомена:

 1. Инжењерска комора Србије не сноси одговорност о тачности података наведених у конкурсу.
 2. Оглашавања на сајту Коморе не представљају препоруку нити постојање обавезног слагања Коморе са садржајем огласа, компетенцијама или квалификованошћу даваоца огласа