Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Врање (Ниш)

Адреса канцеларије: Цара Душана 7а, Врање
Телефон/Факс: (017) 405-215
E-mail: ingkomvr@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 13:30 до 14:00
Oбaвeштaвaмo члaнoвe Кoмoрe, дa збoг кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa рeфeрeнтa зa aдминистрaтивнo тeхничкe пoслoвe рeгиoнaлних цeнтaрa, кaнцeлaриja у Врaњу нeћe рaдити oд 24. до 28. јуна 2024. године.
За све неопходне информације као и за издавање потврда можете се обратити на следеће бројеве телефона:

(036) 320-530 Регионална канцеларија Краљево
е-мејл: ingkomkr@ingkomora.rs

Референт за административно техничке послове: Бисерка Костић Златанов
Канцеларија је почела са радом 01.12.2004. године.

Регионална канцеларија Врање припада подручју региона Ниш

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Врање омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.