Органи Коморе

ОРГАНИ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Органи Коморе су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник.

Председник представља и заступа Комору, организује, усмерава и врши координацију сарадње са министарствима и другим органима и организацијама, обавља и друге послове одређене Статутом или другим општим актом Коморе. Прeдсeдник Кoмoрe je пo функциjи и прeдсeдник Скупштинe Кoмoрe.

Марица Мијајловић, дипл. инж. арх., председница Инжењерске коморе Србије

 

 

Радна биографија

Скупштина је највиши орган са правима и обавезама утврђеним Законом о планирању и изградњи и Статутом Инжењерске коморе Србије. Скупштина има 60 чланова. Доноси Статут и измене и допуне Статута, годишњи план и програм рада Коморе, финансијски план и усваја извештај о финансијском пословању Коморе (на предлог Управног одбора); даје мишљење, препоруке и мере везано за пословање Коморе и обавља друге послове предвиђене Законом и Статутом.

СКУПШТИНА

Седнице Скупштине

Управни одбор је извршни орган. Има дванаест чланова, од којих шест чланова именује надлежно министарство, а шест чланова чине председници извршног одбора сваке од матичних секција.

УПРАВНИ ОДБОР

Председник

1. Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.  

Радна биографија      

Потпредседник

2. Проф. др Владан Кузмановић, дипл. грађ. инж. 

Радна биографија  

Чланови:

3. Др Игор Марић, дипл. инж. арх.                 

4. Ивана Миленковић, дипл. инж. арх.            

5. Проф. др Јован Деспотовић, дипл. грађ. инж.                 

6. Драган Сташић, дипл. инж. ел.          

7. Проф. др Славен Тица, дипл. инж. саоб.               

8. Мр Ђорђе Милић, дипл. пр. планер             

9. Мирко Аранђеловић, дипл. маш. инж.         

10. Вељко Бојовић, дипл. пр. планер              

11. Енес Бухић, маст. инж. грађ.           

12. Мара Рашковић, дипл. инж. пејз. арх.        

Седнице Управног одбора

Надзорни одбор је самостални орган Коморе који има три члана. Врши контролу законитости рада и уз поштовање општих аката Коморе, контролу финансијског пословања Коморе, остварује увид у извршавање обавеза чланова Коморе и врши контролу располагања средствима Коморе.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

1. Емеше Лалић Урбан, дипл. инж. грађ.         

Чланови:

2. Татјана Миливојевић, дипл. економиста                

3. Дејан Васић, дипл. инж. ел.

Седнице Надзорног одбора