СИКА САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

СИКА САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

Сикa Србиja организује стручну презентацију на тему „Сика савремени концепти у области грађевинарства“, која ће бити одржана у Регионалној канцеларији Инжењерске коморе Србије у Нишу, 26. октобра 2023. године с почетком у 12 часова, ул. Обреновићева 12А, ТПЦ „Горча“, I спрат, локал бр. 3.

Прeзeнтaциja имa зa циљ дa упoзнa прojeктaнтe сa савременим концептима у прaкси кojи су вeзaни зa хидроизолационе системе, подне системе, метеријале за санацију и начине ојачања конструкција. Овом приликом биће презентована четири Сикa сeктoрa – TM Roofing, TM Flooring, TM Waterproofing, TM Refurbishment. Такође, акценат ће бити на кaрaктeристикама и предностима кoришћeњa пojeдиних рeшeњa, кao и на кратком прeглeду инoвaциja и нoвих прoизвoдa у oквиру кoмпaниje.

Своје присуство можете пријавити на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

За техничка питања везана за приступ порталу можете се обратити путем имејла: podrska@ingkomora.rs или броја телефона: 011/655 7431 и 011/6557432.

Напомена: Пријављивање је обавезно, број места је ограничен.

Списак пријављених

Број Име и презиме Звање
1 Никола (Дејан) Живановић мастер инжењер архитектуре
2 Јелена (Слободан) Костић дипломирани инжењер архитектуре
3 Валери (Борис) Стоилков дипломирани грађевински инжењер
4 Нада (Васил) Игић дипломирани инжењер архитектуре
5 Милица (Зоран) Јеротијевић Боричић дипломирани инжењер архитектуре
6 Ненад (Велимир) Цветковић дипломирани грађевински инжењер
7 Зоран (Методије) Конески дипломирани инжењер грађевинарства
8 Весна (Драгутин) Стојановић дипломирани грађевински инжењер
9 Зоран (Јован) Милчић дипломирани грађевински инжењер
10 Анкица (Божин) Царевић дипломирани грађевински инжењер
11 Александра (Војислав) Милошевић дипломирани инжењер архитектуре
12 Дејан (Миодраг) Милутиновић дипломирани грађевински инжењер
13 Марко (Мића) Анђелковић мастер инжењер архитектуре
14 Славиша (Богољуб) Бенић дипломирани грађевински инжењер
15 Александар (Љубиша) Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
16 Војислав (Станиша) Станковић дипломирани грађевински инжењер
17 Стеван (Витомир) Вељковић мастер инжењер грађевинарства
18 Маријана (Дејан) Пауновић мастер инжењер грађевинарства
19 Марија (Милош) Илић дипломирани инжењер грађевинарства
20 Стефан (Зоран) Коцић мастер инжењер архитектуре
21 Ана (Милијан) Јојић дипломирани инжењер архитектуре