Услуге за привредне субјекте

УСЛУГЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

Инжењерска комора Србије нуди фирмама и предузећима бројне опције оглашавања и промовисања. Водећи рачуна о интересима струке, осмислили смо услуге које имају за циљ повезивање фирми и предузећа, која послују у области инжењерства, са нашим члановима, уз обострану професионалну корист.

Изаберите опцију или комбинацију опција промовисања која највише одговара потребама ваше компаније. Избор је на вама.

ШТА ДОБИЈАТЕ:

  • Прoмoвисaњe Вaшe фирме или предузећа и Вaших прoизвoдa и услугa
  • Ступaњe у кoнтaкт сa пoтeнциjaлним клиjeнтимa, пoслoвним пaртнeримa, купцимa
  • Дирeктнo или индирeктнo увeћaњe прoдaje
  • Дoпринoс рeнoмeу брeндa вaшe фирмe или прeдузeћa
  • Пoпустe укoликo жeлитe дa кoриститe вишe нaших услугa

КОНТАКТ:

За све информације везано за опције оглашавања и промовисања преко Коморе контактирајте Стручну службу за односе с јавношћу и информисање путем телефона 011 655 7413, или путем имејла: pr@ingkomora.rs.